A 128Gb 1-bit/Cell 96-Word-Line-Layer 3D Flash Memory to Improve the Random Read Latency With tProg = 75 μs and tR = 4 μs

Toshiyuki Kouchi, Mami Kakoi, Noriyasu Kumazaki, Akio Sugahara, Akihiro Imamoto, Yasufumi Kajiyama, Yuri Terada, Sanad Bushnaq, Naoaki Kanagawa, Takuyo Kodama, Ryo Fukuda, Hiromitsu Komai, Norichika Asaoka, Hidekazu Ohnishi, Ryosuke Isomura, Takaya Handa, Kensuke Yamamoto, Yuki Ishizaki, Yoko Deguchi, Atsushi Okuyama, Junichi Sato, Hiroki Yabe, Cynthia Hsu, Masahiro Yoshihara. A 128Gb 1-bit/Cell 96-Word-Line-Layer 3D Flash Memory to Improve the Random Read Latency With tProg = 75 μs and tR = 4 μs. J. Solid-State Circuits, 56(1):225-234, 2021. [doi]

Authors

Toshiyuki Kouchi

This author has not been identified. Look up 'Toshiyuki Kouchi' in Google

Mami Kakoi

This author has not been identified. Look up 'Mami Kakoi' in Google

Noriyasu Kumazaki

This author has not been identified. Look up 'Noriyasu Kumazaki' in Google

Akio Sugahara

This author has not been identified. Look up 'Akio Sugahara' in Google

Akihiro Imamoto

This author has not been identified. Look up 'Akihiro Imamoto' in Google

Yasufumi Kajiyama

This author has not been identified. Look up 'Yasufumi Kajiyama' in Google

Yuri Terada

This author has not been identified. Look up 'Yuri Terada' in Google

Sanad Bushnaq

This author has not been identified. Look up 'Sanad Bushnaq' in Google

Naoaki Kanagawa

This author has not been identified. Look up 'Naoaki Kanagawa' in Google

Takuyo Kodama

This author has not been identified. Look up 'Takuyo Kodama' in Google

Ryo Fukuda

This author has not been identified. Look up 'Ryo Fukuda' in Google

Hiromitsu Komai

This author has not been identified. Look up 'Hiromitsu Komai' in Google

Norichika Asaoka

This author has not been identified. Look up 'Norichika Asaoka' in Google

Hidekazu Ohnishi

This author has not been identified. Look up 'Hidekazu Ohnishi' in Google

Ryosuke Isomura

This author has not been identified. Look up 'Ryosuke Isomura' in Google

Takaya Handa

This author has not been identified. Look up 'Takaya Handa' in Google

Kensuke Yamamoto

This author has not been identified. Look up 'Kensuke Yamamoto' in Google

Yuki Ishizaki

This author has not been identified. Look up 'Yuki Ishizaki' in Google

Yoko Deguchi

This author has not been identified. Look up 'Yoko Deguchi' in Google

Atsushi Okuyama

This author has not been identified. Look up 'Atsushi Okuyama' in Google

Junichi Sato

This author has not been identified. Look up 'Junichi Sato' in Google

Hiroki Yabe

This author has not been identified. Look up 'Hiroki Yabe' in Google

Cynthia Hsu

This author has not been identified. Look up 'Cynthia Hsu' in Google

Masahiro Yoshihara

This author has not been identified. Look up 'Masahiro Yoshihara' in Google