Towards fault adaptive routing in metasurface controller networks

Dimitrios Kouzapas, Constantinos Skitsas, Taqwa Saeed, Vassos Soteriou, Marios Lestas, Anna Philippou, Sergi Abadal, Christos Liaskos, Loukas Petrou, Julius Georgiou, Andreas Pitsillides. Towards fault adaptive routing in metasurface controller networks. Journal of Systems Architecture, 106:101703, 2020. [doi]

Bibliographies