SCOP: a novel scaffolding algorithm based on contig classification and optimization

Min Li 0007, Li Tang, Fang-Xiang Wu, Yi Pan 0001, Jianxin Wang. SCOP: a novel scaffolding algorithm based on contig classification and optimization. Bioinformatics, 35(7):1142-1150, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.