Dynamic Context-guided Capsule Network for Multimodal Machine Translation

Huan Lin, Fandong Meng, Jinsong Su, Yongjing Yin, Zhengyuan Yang, Yubin Ge, Jie Zhou, Jiebo Luo. Dynamic Context-guided Capsule Network for Multimodal Machine Translation. In Chang Wen Chen, Rita Cucchiara, Xian-Sheng Hua 0001, Guo-Jun Qi, Elisa Ricci 0001, Zhengyou Zhang, Roger Zimmermann, editors, MM '20: The 28th ACM International Conference on Multimedia, Virtual Event / Seattle, WA, USA, October 12-16, 2020. pages 1320-1329, ACM, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.