MM '20: The 28th ACM International Conference on Multimedia, Virtual Event / Seattle, WA, USA, October 12-16, 2020

Chang Wen Chen, Rita Cucchiara, Xian-Sheng Hua 0001, Guo-Jun Qi, Elisa Ricci 0001, Zhengyou Zhang, Roger Zimmermann, editors, MM '20: The 28th ACM International Conference on Multimedia, Virtual Event / Seattle, WA, USA, October 12-16, 2020. ACM, 2020. [doi]

Conference: mm

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents