cis-regulated allele-specific expression in RNA sequencing data

Zhi Liu, Tuantuan Gui, Zhen Wang, Hong Li, Yunhe Fu, Xiao Dong, Yixue Li. cis-regulated allele-specific expression in RNA sequencing data. Bioinformatics, 32(21):3291-3297, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.