GCSVR: A new traffic forecasting method for wireless network

Xingwei Liu, Yu Kong, Sheng Zhang. GCSVR: A new traffic forecasting method for wireless network. IEICE Electronic Express, 6(19):1387-1394, 2009. [doi]

Bibliographies