Fast Neural Network Training on FPGA Using Quasi-Newton Optimization Method

Qiang Liu 0011, Jia Liu, Ruoyu Sang, Jiajun Li, Tao Zhang 0025, Qijun Zhang. Fast Neural Network Training on FPGA Using Quasi-Newton Optimization Method. IEEE Trans. VLSI Syst., 26(8):1575-1579, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.