SM2miR: a database of the experimentally validated small molecules' effects on microRNA expression

Xinyi Liu, Shuyuan Wang, Fanlin Meng, Jizhe Wang, Yan Zhang, Enyu Dai, Xuexin Yu, Xia Li, Wei Jiang. SM2miR: a database of the experimentally validated small molecules' effects on microRNA expression. Bioinformatics, 29(3):409-411, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.