A digital-assistant time-to-amplitude converter with dynamic range improvement

Zengxin Liu, Shaowei Zhen, Shuiqing Xi, Xinjiang Gao, Lei Yang, Jiongwei Zheng, He Tang, Yajuan He, Ping Luo, Bo Zhang. A digital-assistant time-to-amplitude converter with dynamic range improvement. In Yajie Qin, Zhiliang Hong, Ting-Ao Tang, editors, 12th IEEE International Conference on ASIC, ASICON 2017, Guiyang, China, October 25-28, 2017. pages 895-899, IEEE, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.