RLC Parameters Measurement and Fusion for High-Sensitivity Inductive Sensors

Dong Liu, Hong Zhang 0003, Xiaoting Xiao, Qiuping Ma, Haoran Li, Guiyun Tian 0001, Bin Gao 0003, Jianbo Wu. RLC Parameters Measurement and Fusion for High-Sensitivity Inductive Sensors. IEEE T. Instrumentation and Measurement, 71:1-11, 2022. [doi]

Authors

Dong Liu

This author has not been identified. Look up 'Dong Liu' in Google

Hong Zhang 0003

This author has not been identified. Look up 'Hong Zhang 0003' in Google

Xiaoting Xiao

This author has not been identified. Look up 'Xiaoting Xiao' in Google

Qiuping Ma

This author has not been identified. Look up 'Qiuping Ma' in Google

Haoran Li

This author has not been identified. Look up 'Haoran Li' in Google

Guiyun Tian 0001

This author has not been identified. Look up 'Guiyun Tian 0001' in Google

Bin Gao 0003

This author has not been identified. Look up 'Bin Gao 0003' in Google

Jianbo Wu

This author has not been identified. Look up 'Jianbo Wu' in Google