Strong Electro-Absorption in GeSi Epitaxy on Silicon-on-Insulator (SOI)

Ying Luo, Xuezhe Zheng, Guoliang Li, Ivan Shubin, Hiren Thacker, Jin Yao, Jin-Hyoung Lee, Dazeng Feng, Joan Fong, Cheng-Chih Kung, Shirong Liao, Roshanak Shafiiha, Mehdi Asghari, Kannan Raj, Ashok V. Krishnamoorthy, John E. Cunningham. Strong Electro-Absorption in GeSi Epitaxy on Silicon-on-Insulator (SOI). Micromachines, 3(2):345-363, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.