CheetahVIS: A Visual Analytical System for Large Urban Bus Data

Wentao Ning, Qiandong Tang, Yi Zhao, Chuan Yang, Xiaofeng Wang, Teng Wang, Haotian Liu, Chaozu Zhang, Zhiyuan Zhou, Qiaomu Shen, Bo Tang. CheetahVIS: A Visual Analytical System for Large Urban Bus Data. PVLDB, 13(12):2805-2808, 2020. [doi]

No reviews for this publication, yet.