Some Accepting Powers of Bottom-Up Pyramid Cellular Acceptors with n-dimensional Layers

Makoto Sakamoto, Makoto Nagatomo, Tatsuma Kurogi, Satoshi Ikeda, Masahiro Yokomichi, Hiroshi Furutani, Takao Ito, Yasuo Uchida, Tsunehiro Yoshinaga. Some Accepting Powers of Bottom-Up Pyramid Cellular Acceptors with n-dimensional Layers. JRNAL, 1(3):189-193, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.