A fine-grain dynamic sleep control scheme in MIPS R3000

Naomi Seki, Lei Zhao, Jo Kei, Daisuke Ikebuchi, Yu Kojima, Yohei Hasegawa, Hideharu Amano, Toshihiro Kashima, Seidai Takeda, Toshiaki Shirai, Mitsutaka Nakata, Kimiyoshi Usami, Tetsuya Sunata, Jun Kanai, Mitaro Namiki, Masaaki Kondo, Hiroshi Nakamura. A fine-grain dynamic sleep control scheme in MIPS R3000. In 26th International Conference on Computer Design, ICCD 2008, 12-15 October 2008, Lake Tahoe, CA, USA, Proceedings. pages 612-617, IEEE, 2008. [doi]

Abstract

Abstract is missing.