Enabling Super-Resolution Parameter Estimation for mm-Wave Channel Sounding

Rui Wang 0026, Celalettin Umit Bas, Zihang Cheng, Thomas Choi, Hao Feng 0002, Zheda Li, Xiaokang Ye, Pan Tang, Seun Sangodoyin, Jorge Gomez-Ponce, Robert Monroe, Thomas Henige, Gary Xu, Jianzhong Zhang 0002, Jeongho Park, Andreas F. Molisch. Enabling Super-Resolution Parameter Estimation for mm-Wave Channel Sounding. IEEE Transactions on Wireless Communications, 19(5):3077-3090, 2020. [doi]