New insights into the impact of SEUs in FPGA CRAMs

Sheng Wang, Adrian Evans, Shi-Jie Wen, Rick Wong, Gengsheng Chen. New insights into the impact of SEUs in FPGA CRAMs. IEICE Electronic Express, 12(6):20150110, 2015. [doi]