Digital twin for human-machine interaction with convolutional neural network

Tian Wang 0002, Jiakun Li, Yingjun Deng, Chuang Wang, Hichem Snoussi, Fei Tao. Digital twin for human-machine interaction with convolutional neural network. Int. J. Computer Integrated Manufacturing, 34(7-8):888-897, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.