The Application of the Analytic Hierarchy Process and a New Correlation Algorithm to Urban Construction and Supervision Using Multi-Source Government Data in Tianjin

Shaoyi Wang, Zhongjie Sheng, Yuliang Xi, Xiangyuan Ma, HuiHui Zhang, Mengjun Kang, Fu Ren, Qingyun Du, Ke Hu, Zhenbiao Han. The Application of the Analytic Hierarchy Process and a New Correlation Algorithm to Urban Construction and Supervision Using Multi-Source Government Data in Tianjin. ISPRS Int. J. Geo-Information, 7(2):50, 2018. [doi]