A novel network-based method for measuring the functional relationship between gene sets

Qianghu Wang, Jie Sun, Meng Zhou, Haixiu Yang, Yan Li, Xiang Li, Sali Lv, Xia Li, Yixue Li. A novel network-based method for measuring the functional relationship between gene sets. Bioinformatics, 27(11):1521-1528, 2011. [doi]

Bibliographies