Accelerating and tuning small matrix multiplications on Sunway TaihuLight: A case study of spectral element CFD Code Nek5000

Xianmeng Wang, Zhifeng Zhou, Changjun Hu, Wen Yang, Minfu Zhao, ZhaoShun Wang, Peng Shi 0006. Accelerating and tuning small matrix multiplications on Sunway TaihuLight: A case study of spectral element CFD Code Nek5000. IJHPCA, 34(2), 2020. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.