A user sensitive subject protection approach for book search service

Zongda Wu, Renchao Li, Zhifeng Zhou, Junfang Guo, Jionghui Jiang, Xinning Su. A user sensitive subject protection approach for book search service. JASIS, 71(2):183-195, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.