Efficient Segmentation of a Breast in B-Mode Ultrasound Tomography Using Three-Dimensional GrabCut (GC3D)

Shaode Yu, Shibin Wu, Ling Zhuang, Xinhua Wei, Mark Sak, Neb Duric, Jiani Hu, Yaoqin Xie. Efficient Segmentation of a Breast in B-Mode Ultrasound Tomography Using Three-Dimensional GrabCut (GC3D). Sensors, 17(8):1827, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.