tasiRNAdb: a database of ta-siRNA regulatory pathways

Changqing Zhang, Guangping Li, Shinong Zhu, Shuo Zhang, Jinggui Fang. tasiRNAdb: a database of ta-siRNA regulatory pathways. Bioinformatics, 30(7):1045-1046, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.