KSF-SLAM: A Key Segmentation Frame Based Semantic SLAM in Dynamic Environments

Yao Zhao, Zhi Xiong, Shuailin Zhou, Zheng Peng 0007, Pascual Campoy, Ling Zhang. KSF-SLAM: A Key Segmentation Frame Based Semantic SLAM in Dynamic Environments. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 105(1):3, 2022. [doi]

Bibliographies