A Blockchain-Based Access Control Scheme for Smart Grids

Yuyang Zhou, Yuanfeng Guan, Zhiwei Zhang, Fagen Li. A Blockchain-Based Access Control Scheme for Smart Grids. In 2019 International Conference on Networking and Network Applications, NaNA 2019, Daegu, Korea (South), October 10-13, 2019. pages 368-373, IEEE, 2019. [doi]

Bibliographies