Quantitative comparison of muscle thickness between young male and female subjects using ultrasonography

Yongjin Zhou, Qianyue Wei, Xiaojuan Yang, Jianghuai Xiang, Zhi-En Xian, Yue Li, Wanzhang Yang, Guo Dan, Yun Xiang. Quantitative comparison of muscle thickness between young male and female subjects using ultrasonography. In 2016 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics, BHI 2016, Las Vegas, NV, USA, February 24-27, 2016. pages 284-287, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.