2019 IEEE World Congress on Services, SERVICES 2019, Milan, Italy, July 8-13, 2019

Carl K. Chang, Peter Chen, Michael Goul, Katsunori Oyama, Stephan Reiff-Marganiec, Yanchun Sun, Shangguang Wang, Zhongjie Wang, editors, 2019 IEEE World Congress on Services, SERVICES 2019, Milan, Italy, July 8-13, 2019. IEEE, 2019. [doi]

Conference: services2019

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents