Implementation of linked data in the life sciences at BioHackathon 2011

Kiyoko F. Aoki-Kinoshita, Akira R. Kinjo, Mizuki Morita, Yoshinobu Igarashi, Yi-An Chen, Yasumasa Shigemoto, Takatomo Fujisawa, Yukie Akune, Takeo Katoda, Anna Kokubu, Takaaki Mori, Mitsuteru Nakao, Shuichi Kawashima, Shinobu Okamoto, Toshiaki Katayama, Soichi Ogishima. Implementation of linked data in the life sciences at BioHackathon 2011. J. Biomedical Semantics, 6:3, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.