Realization of foot rotation by breaking the kinematic contact constraint

Xuechao Chen, Qiang Huang, Zhangguo Yu, Jing Li, Gan Ma, Libo Meng, Junyao Gao. Realization of foot rotation by breaking the kinematic contact constraint. Robotica, 34(5):1059-1070, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.