Signaling Through Advertising When an Ad Can Be Blocked

Yuxin Chen, Qihong Liu. Signaling Through Advertising When an Ad Can Be Blocked. Marketing Science, 41(1):166-187, 2022. [doi]

Bibliographies