TRlnc: a comprehensive database for human transcriptional regulatory information of lncRNAs

Yanyu Li, Xuecang Li, Yongsan Yang, Meng Li, Fengcui Qian, Zhidong Tang, Jianmei Zhao, Jian Zhang, Xuefeng Bai, Yong Jiang, JianYuan Zhou, Yuexin Zhang, Liwei Zhou, Jianjun Xie, Enmin Li, Qiuyu Wang, Chunquan Li 0002. TRlnc: a comprehensive database for human transcriptional regulatory information of lncRNAs. Briefings in Bioinformatics, 22(2):1929-1939, 2021. [doi]

Authors

Yanyu Li

This author has not been identified. Look up 'Yanyu Li' in Google

Xuecang Li

This author has not been identified. Look up 'Xuecang Li' in Google

Yongsan Yang

This author has not been identified. Look up 'Yongsan Yang' in Google

Meng Li

This author has not been identified. Look up 'Meng Li' in Google

Fengcui Qian

This author has not been identified. Look up 'Fengcui Qian' in Google

Zhidong Tang

This author has not been identified. Look up 'Zhidong Tang' in Google

Jianmei Zhao

This author has not been identified. Look up 'Jianmei Zhao' in Google

Jian Zhang

This author has not been identified. Look up 'Jian Zhang' in Google

Xuefeng Bai

This author has not been identified. Look up 'Xuefeng Bai' in Google

Yong Jiang

This author has not been identified. Look up 'Yong Jiang' in Google

JianYuan Zhou

This author has not been identified. Look up 'JianYuan Zhou' in Google

Yuexin Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yuexin Zhang' in Google

Liwei Zhou

This author has not been identified. Look up 'Liwei Zhou' in Google

Jianjun Xie

This author has not been identified. Look up 'Jianjun Xie' in Google

Enmin Li

This author has not been identified. Look up 'Enmin Li' in Google

Qiuyu Wang

This author has not been identified. Look up 'Qiuyu Wang' in Google

Chunquan Li 0002

This author has not been identified. Look up 'Chunquan Li 0002' in Google