HiFreSP: A novel high-frequency sub-pathway mining approach to identify robust prognostic gene signatures

Meng Li, Jianmei Zhao, Xuecang Li, Yang Chen, Chenchen Feng, Fengcui Qian, Yuejuan Liu, Jian Zhang, Jianzhong He, Bo Ai, Ziyu Ning, Wei Liu, Xuefeng Bai, Xiaole Han, Zhiyong Wu, Xiue Xu, Zhidong Tang, Qi Pan, Liyan Xu, Chunquan Li, Qiuyu Wang, Enmin Li. HiFreSP: A novel high-frequency sub-pathway mining approach to identify robust prognostic gene signatures. Briefings in Bioinformatics, 21(4):1411-1424, 2020. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.