Development of a Tool Manipulator Driven by a Flexible Shaft for Single-Port Endoscopic Surgery

Yuta Sekiguchi, Yo Kobayashi, Yu Tomono, Hiroki Watanabe, Kazutaka Toyoda, Kozo Konishi, Morimasa Tomikawa, Satoshi Ieiri, Kazuo Tanoue, Makoto Hashizume, Masakatsu G. Fujie. Development of a Tool Manipulator Driven by a Flexible Shaft for Single-Port Endoscopic Surgery. JRM, 23(6):1115-1124, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.