A 1.33Tb 4-bit/Cell 3D-Flash Memory on a 96-Word-Line-Layer Technology

Noboru Shibata, Kazushige Kanda, T. Shimizu, J. Nakai, Osamu Nagao, N. Kobayashi, M. Miakashi, Yasushi Nagadomi, Takeshi Nakano, T. Kawabe, T. Shibuya, Mario Sako, Kosuke Yanagidaira, Toshifumi Hashimoto, H. Date, Manabu Sato, T. Nakagawa, H. Takamoto, Junji Musha, Takatoshi Minamoto, M. Uda, Dai Nakamura, K. Sakurai, T. Yamashita, J. Zhou, R. Tachibana, Teruo Takagiwa, Takahiro Sugimoto, Mikio Ogawa, Yusuke Ochi, K. Kawaguchi, Masatsugu Kojima, T. Ogawa, Tomoharu Hashiguchi, Ryo Fukuda, M. Masuda, K. Kawakami, T. Someya, Yasuyuki Kajitani, Yuuki Matsumoto, Naohito Morozumi, Jumpei Sato, Namas Raghunathan, Y. L. Koh, S. Chen, J. Lee, Hiroaki Nasu, Hiroshi Sugawara, Koji Hosono, Toshiki Hisada, T. Kaneko, H. Nakamura. A 1.33Tb 4-bit/Cell 3D-Flash Memory on a 96-Word-Line-Layer Technology. In IEEE International Solid- State Circuits Conference, ISSCC 2019, San Francisco, CA, USA, February 17-21, 2019. pages 210-212, IEEE, 2019. [doi]

Authors

Noboru Shibata

This author has not been identified. Look up 'Noboru Shibata' in Google

Kazushige Kanda

This author has not been identified. Look up 'Kazushige Kanda' in Google

T. Shimizu

This author has not been identified. Look up 'T. Shimizu' in Google

J. Nakai

This author has not been identified. Look up 'J. Nakai' in Google

Osamu Nagao

This author has not been identified. Look up 'Osamu Nagao' in Google

N. Kobayashi

This author has not been identified. Look up 'N. Kobayashi' in Google

M. Miakashi

This author has not been identified. Look up 'M. Miakashi' in Google

Yasushi Nagadomi

This author has not been identified. Look up 'Yasushi Nagadomi' in Google

Takeshi Nakano

This author has not been identified. Look up 'Takeshi Nakano' in Google

T. Kawabe

This author has not been identified. Look up 'T. Kawabe' in Google

T. Shibuya

This author has not been identified. Look up 'T. Shibuya' in Google

Mario Sako

This author has not been identified. Look up 'Mario Sako' in Google

Kosuke Yanagidaira

This author has not been identified. Look up 'Kosuke Yanagidaira' in Google

Toshifumi Hashimoto

This author has not been identified. Look up 'Toshifumi Hashimoto' in Google

H. Date

This author has not been identified. Look up 'H. Date' in Google

Manabu Sato

This author has not been identified. Look up 'Manabu Sato' in Google

T. Nakagawa

This author has not been identified. Look up 'T. Nakagawa' in Google

H. Takamoto

This author has not been identified. Look up 'H. Takamoto' in Google

Junji Musha

This author has not been identified. Look up 'Junji Musha' in Google

Takatoshi Minamoto

This author has not been identified. Look up 'Takatoshi Minamoto' in Google

M. Uda

This author has not been identified. Look up 'M. Uda' in Google

Dai Nakamura

This author has not been identified. Look up 'Dai Nakamura' in Google

K. Sakurai

This author has not been identified. Look up 'K. Sakurai' in Google

T. Yamashita

This author has not been identified. It may be one of the following persons: Look up 'T. Yamashita' in Google

J. Zhou

This author has not been identified. Look up 'J. Zhou' in Google

R. Tachibana

This author has not been identified. Look up 'R. Tachibana' in Google

Teruo Takagiwa

This author has not been identified. Look up 'Teruo Takagiwa' in Google

Takahiro Sugimoto

This author has not been identified. Look up 'Takahiro Sugimoto' in Google

Mikio Ogawa

This author has not been identified. Look up 'Mikio Ogawa' in Google

Yusuke Ochi

This author has not been identified. Look up 'Yusuke Ochi' in Google

K. Kawaguchi

This author has not been identified. Look up 'K. Kawaguchi' in Google

Masatsugu Kojima

This author has not been identified. Look up 'Masatsugu Kojima' in Google

T. Ogawa

This author has not been identified. Look up 'T. Ogawa' in Google

Tomoharu Hashiguchi

This author has not been identified. Look up 'Tomoharu Hashiguchi' in Google

Ryo Fukuda

This author has not been identified. Look up 'Ryo Fukuda' in Google

M. Masuda

This author has not been identified. Look up 'M. Masuda' in Google

K. Kawakami

This author has not been identified. Look up 'K. Kawakami' in Google

T. Someya

This author has not been identified. Look up 'T. Someya' in Google

Yasuyuki Kajitani

This author has not been identified. Look up 'Yasuyuki Kajitani' in Google

Yuuki Matsumoto

This author has not been identified. Look up 'Yuuki Matsumoto' in Google

Naohito Morozumi

This author has not been identified. Look up 'Naohito Morozumi' in Google

Jumpei Sato

This author has not been identified. Look up 'Jumpei Sato' in Google

Namas Raghunathan

This author has not been identified. Look up 'Namas Raghunathan' in Google

Y. L. Koh

This author has not been identified. Look up 'Y. L. Koh' in Google

S. Chen

This author has not been identified. Look up 'S. Chen' in Google

J. Lee

This author has not been identified. Look up 'J. Lee' in Google

Hiroaki Nasu

This author has not been identified. Look up 'Hiroaki Nasu' in Google

Hiroshi Sugawara

This author has not been identified. Look up 'Hiroshi Sugawara' in Google

Koji Hosono

This author has not been identified. Look up 'Koji Hosono' in Google

Toshiki Hisada

This author has not been identified. Look up 'Toshiki Hisada' in Google

T. Kaneko

This author has not been identified. Look up 'T. Kaneko' in Google

H. Nakamura

This author has not been identified. Look up 'H. Nakamura' in Google