Transfer and Detection of Single Electrons Using Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors

Wancheng Zhang, Katsuhiko Nishiguchi, Yukinori Ono, Akira Fujiwara, Hiroshi Yamaguchi, Hiroshi Inokawa, Yasuo Takahashi, Nan-Jian Wu. Transfer and Detection of Single Electrons Using Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors. IEICE Transactions, 90-C(5):943-948, 2007. [doi]

No reviews for this publication, yet.