Topology Optimized Design, Fabrication, and Characterization of a Soft Cable-Driven Gripper

Feifei Chen, Wenjun Xu, Hongying Zhang, Yiqiang Wang, Jiawei Cao, Michael Yu Wang, Hongliang Ren 0001, Jian Zhu, Y. F. Zhang. Topology Optimized Design, Fabrication, and Characterization of a Soft Cable-Driven Gripper. IEEE Robotics and Automation Letters, 3(3):2463-2470, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.