Getting Robots Unfrozen and Unlost in Dense Pedestrian Crowds

Tingxiang Fan, Xinjing Cheng, Jia Pan, Pinxin Long, Wenxi Liu, Ruigang Yang, Dinesh Manocha. Getting Robots Unfrozen and Unlost in Dense Pedestrian Crowds. IEEE Robotics and Automation Letters, 4(2):1178-1185, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.