A 113mm2 32Gb 3b/cell NAND flash memory

Takuya Futatsuyama, Norihiro Fujita, Naoya Tokiwa, Yoshihiko Shindo, Toshiaki Edahiro, Teruhiko Kamei, Hiroaki Nasu, Makoto Iwai, Koji Kato, Yasuyuki Fukuda, Naoaki Kanagawa, Naofumi Abiko, Masahide Matsumoto, Toshihiko Himeno, Toshifumi Hashimoto, Yi-Ching Liu, Hardwell Chibvongodze, Takamitsu Hori, Manabu Sakai, Hong Ding, Yoshiharu Takeuchi, Hitoshi Shiga, Norifumi Kajimura, Yasuyuki Kajitani, Kiyofumi Sakurai, Kosuke Yanagidaira, Toshihiro Suzuki, Yuko Namiki, Tomofumi Fujimura, Man Mui, Hao Nguyen, Seungpil Lee, Alex Mak, Jeffery Lutze, Tooru Maruyama, Toshiharu Watanabe, Takahiko Hara, Shigeo Ohshima. A 113mm2 32Gb 3b/cell NAND flash memory. In IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2009, Digest of Technical Papers, San Francisco, CA, USA, 8-12 February, 2009. pages 242-243, IEEE, 2009. [doi]

Authors

Takuya Futatsuyama

This author has not been identified. Look up 'Takuya Futatsuyama' in Google

Norihiro Fujita

This author has not been identified. Look up 'Norihiro Fujita' in Google

Naoya Tokiwa

This author has not been identified. Look up 'Naoya Tokiwa' in Google

Yoshihiko Shindo

This author has not been identified. Look up 'Yoshihiko Shindo' in Google

Toshiaki Edahiro

This author has not been identified. Look up 'Toshiaki Edahiro' in Google

Teruhiko Kamei

This author has not been identified. Look up 'Teruhiko Kamei' in Google

Hiroaki Nasu

This author has not been identified. Look up 'Hiroaki Nasu' in Google

Makoto Iwai

This author has not been identified. Look up 'Makoto Iwai' in Google

Koji Kato

This author has not been identified. Look up 'Koji Kato' in Google

Yasuyuki Fukuda

This author has not been identified. Look up 'Yasuyuki Fukuda' in Google

Naoaki Kanagawa

This author has not been identified. Look up 'Naoaki Kanagawa' in Google

Naofumi Abiko

This author has not been identified. Look up 'Naofumi Abiko' in Google

Masahide Matsumoto

This author has not been identified. Look up 'Masahide Matsumoto' in Google

Toshihiko Himeno

This author has not been identified. Look up 'Toshihiko Himeno' in Google

Toshifumi Hashimoto

This author has not been identified. Look up 'Toshifumi Hashimoto' in Google

Yi-Ching Liu

This author has not been identified. Look up 'Yi-Ching Liu' in Google

Hardwell Chibvongodze

This author has not been identified. Look up 'Hardwell Chibvongodze' in Google

Takamitsu Hori

This author has not been identified. Look up 'Takamitsu Hori' in Google

Manabu Sakai

This author has not been identified. Look up 'Manabu Sakai' in Google

Hong Ding

This author has not been identified. Look up 'Hong Ding' in Google

Yoshiharu Takeuchi

This author has not been identified. Look up 'Yoshiharu Takeuchi' in Google

Hitoshi Shiga

This author has not been identified. Look up 'Hitoshi Shiga' in Google

Norifumi Kajimura

This author has not been identified. Look up 'Norifumi Kajimura' in Google

Yasuyuki Kajitani

This author has not been identified. Look up 'Yasuyuki Kajitani' in Google

Kiyofumi Sakurai

This author has not been identified. Look up 'Kiyofumi Sakurai' in Google

Kosuke Yanagidaira

This author has not been identified. Look up 'Kosuke Yanagidaira' in Google

Toshihiro Suzuki

This author has not been identified. Look up 'Toshihiro Suzuki' in Google

Yuko Namiki

This author has not been identified. Look up 'Yuko Namiki' in Google

Tomofumi Fujimura

This author has not been identified. Look up 'Tomofumi Fujimura' in Google

Man Mui

This author has not been identified. Look up 'Man Mui' in Google

Hao Nguyen

This author has not been identified. Look up 'Hao Nguyen' in Google

Seungpil Lee

This author has not been identified. Look up 'Seungpil Lee' in Google

Alex Mak

This author has not been identified. Look up 'Alex Mak' in Google

Jeffery Lutze

This author has not been identified. Look up 'Jeffery Lutze' in Google

Tooru Maruyama

This author has not been identified. Look up 'Tooru Maruyama' in Google

Toshiharu Watanabe

This author has not been identified. Look up 'Toshiharu Watanabe' in Google

Takahiko Hara

This author has not been identified. Look up 'Takahiko Hara' in Google

Shigeo Ohshima

This author has not been identified. Look up 'Shigeo Ohshima' in Google