E-CELL: software environment for whole-cell simulation

Masaru Tomita, Kenta Hashimoto, Koichi Takahashi, Thomas Simon Shimizu, Yuri Matsuzaki, Fumihiko Miyoshi, K. Saito, S. Tanida, Katsuyuki Yugi, J. C. Venter, C. A. Hutchison III. E-CELL: software environment for whole-cell simulation. Bioinformatics, 15(1):72-84, 1999.

Abstract

Abstract is missing.